Home |  Login  |  Register  | สมัครใช้ Server |  Search    Counter [ 03871358 Online 10 ]    

บทที่ 10.Relative Strength Index (RSI)

Relative Strength Index (RSI)

  • RSI, ก็มีลักษณะคล้าย ๆ กับ Stochastic ซึ่งบอกเราได้ว่าเกิดภาวะ Overbought และ Oversold ในตลาด และยังใช้ การวัดจากค่าตัวเลขคล้ายกันอีก คือจากเลข 0 ถึง 100 แต่ว่าอาจจะต่างกันตรงการอ่านเพราะว่า ถ้าค่าต่ำกว่า 30 นั่นบ่งบอกถึงตลาดเกิดภาวะ Oversold และถ้าค่านั้นมีมากว่า 70 นั้นบ่งบอกว่าตลาดอยู่ในภาวะ Overbought
  • RSI สามารถใช้ได้เช่นเดียวกับ stochastic. จากกราฟด้านล่างคุณสามารถเห็นได้ว่าเมื่อ RSI อยู่สูงกว่า 70 มันจะบอกเราได้ชัดเจนว่าว่าตลาดอยู่ในภาวะ Overbought และหลังจากที่มันขึ้น ราคาก็จะตกลงทันที
  • RSI เป็นเครื่องมือยอดนิยม เพราะมันสามารใช้ในการยืนยันการเกิดเทรนด์ได้อีก ถ้าคุณคิดว่าจะมีการเกิดเทรนด์ขึ้น คุณต้องกลับมาดูที่เส้น RSI และมองดูว่ามันอยู่ต่ำว่า หรืออยู่สูงกว่า เส้น 50 ถ้าคุณกำลังคิดว่ามันอาจจะเป็นขาขึ้น คุณต้องดูว่า RSI ต้องอยู่เหนือเส้น 50 และถ้ามันเป็นขาลงคุณต้องแน่ใจว่า RSI อยู่ต่ำกว่า เส้น 50
  • RSI เป็นเครื่องมือยอดนิยม เพราะมันสามารใช้ในการยืนยันการเกิดเทรนด์ได้อีก ถ้าคุณคิดว่าจะมีการเกิดเทรนด์ขึ้น คุณต้องกลับมาดูที่เส้น RSI และมองดูว่ามันอยู่ต่ำว่า หรืออยู่สูงกว่า เส้น 50 ถ้าคุณกำลังคิดว่ามันอาจจะเป็นขาขึ้น คุณต้องดูว่า RSI ต้องอยู่เหนือเส้น 50 และถ้ามันเป็นขาลงคุณต้องแน่ใจว่า RSI อยู่ต่ำกว่า เส้น 50
  • ในตอนต้นของกราฟข้างบน เราจะเห็นว่า เป็นไปได้ว่าจะเกิดเทรนด์ขาขึ้น ในการหลีกเลี่ยงสัญญาณหลอก เราต้องรอให้ RSI ข้าม เส้น 50 เพื่อยืนยันสัญญาณ คุณจะแน่ใจยิ่งขึ้นเมื่อ RSI ผ่านเส้น 50 ก็เป็นจุดยืนยันสัญญาณที่ดี ว่าเทรนด์ขาขึ้นกำลังก่อตัวขึ้น

สรุปการใช้ RSI

Relative Strength Index (RSI)

• เช่นเดียวกับกับ Stochastic ที่จะบอกว่า Overbought และ Oversold

• เมื่อเส้น RSI อยู่เหนือเส้น 70 หมายถึงตลาดนั้นมีการซื้อมากเกินไปและเราควรส่งคำสั่ง Sell

• เมื่อ RSI อยู่ใต้เส้น 30 มันหมายถึงตลาดนั้นมีการขายมากเกินไป และเราควรหาจังหวะส่งคำสั่ง Buy

• RSI เราสามารถใช้ในการยืนยันการเกิดเทรนด์ ถ้าคุณคิดว่าเทรนด์กำลังจะเกิดขึ้น คุณควรจะรอให้ RSI ให้อยู่เหนือ 50 (ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าคุณจะมองดู เทรนด์ขาขึ้น และขาลง) ก่อนที่คุณจะเข้าเทรด


Free Forex VPS,Free Fx VPS,Free VPS Server,Free server run EA